14*110*110

چهارطرف ليفتراك خور دوطرف جك پالت خور

14*100*120

چهارطرف ليفتراك خور دوطرف جك پالت خور

15*80*120

چهارطرف ليفتراك خور دوطرف جك پالت خور