پالت های چوبی درابعادمختلف باتوجه به نیاز مصرف کنندگان تولید وعرضه میگردند که تولیدات صنایع چوب وپالت آما
بطورکلی به قرارذیل میباشد :
۱-پالت چوبی به ابعاد ۱۵ ×۱۱۰×۱۳۰
۲-پالت چوبی به ابعاد ۱۵×۱۰۰× ۱۲۰
۳-پالت چوبی به ابعاد ۱۵×۱۱۵×۱۱۵
۴-پالت چوبی به ابعاد ۱۵×۱۱۰×۱۱۰
۵-پالت چوبی به ابعاد ۱۵×۸۰×۱۲۰
۶- پالتهای چوبی به ابعاد مختلف وسفارشی برمبنای نیازمشتری
۷- تولید انواع جعبه وباکس پالتهای چوبی برمبنای نیازمشتری

توجه۱:پالتهای موارد ۱الی۶به دوصورت مدل اروپایی(چهارطرف لیفتراک خوریابه اصطلاح ایرانی : لقمه ای)
ومدل امریکایی(دوطرف لیفتراک خوریابه اصطلاح ایرانی :شاسی دار) قابل عرضه میباشد.
توجه۲: کلیه پالتها وباکس پالتهای ذکر شده باتوجه به درخواست مشتری میتواندباچوبهاباجنسها وقطرهای مختلف
تولیدشده وبراساس قیمت ومقاومت مورد نیازمشتری ساخته وعرضه گردد.
توجه۳:کلیه محصولات تولیدی صنایع چوبی آما بطورکاملا مکانیزه وبا استفاده ازمیخهای پیچی ساخته شده ودر
صورت نیازبا تسمه های فلزی مقاوم سازی میشود.
توجه۴:کلیه محصولات فروخته شده صنایع چوبی آما به مدت ۱۲ ماه شامل خدمات پس ازفروش(تعمیرات مجانی)
خواهدبود.